Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

XIII Sesja Rady Gminy Belsk Duży

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Belsk Duży 11.12.2019r.
RG.0002.12.2019
Belsk Duży, 29.11.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Belsk Duży w środę 11 grudnia 2019 roku o godz. 9°° w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Belsk Duży.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Wystąpienie Radnych Powiatu Grójeckiego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przyległych do zakładu Ferrero w sołectwie Belsk Duży – Etap I

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie

7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Belsk Duży w 2019r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

9. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

10. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych na rok 2020

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/239/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji na rok 2020

13. Zapytania i wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Sikorski


Wytworzył:brak danych
Wprowadził:Zbigniew Dudziński, data: 04.12.2019 r., godz. 12.35
Ostatnia aktualizacja:Zbigniew Dudziński, data: 04.12.2019 r., godz. 12.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.12.2019 r., godz. 12.35Zbigniew DudzińskiDodanie strony

Strona oglądana: 139 razy.