Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej BELMED w Belsku Dużym przy ul. Szkolnej 4

24.06.2019 r.
Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej BELMED w Belsku Dużym przy ul. Szkolnej 4

Wójt Gminy w Belsku Dużym ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej BELMED w Belsku Dużym. Konkurs prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018r. poz.393) oraz w oparciu o Regulamin Komisji Konkursowej powołanej przez Radę Gminy Belsk Duży Uchwałą VII/49/2019 z dnia 22 maja 2019 r.

I. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinien spełniać wymogi określone w art. 46 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 poz.2190 z późn. zm.) tj.:

1) posiadanie wykształcenia wyższego,

2) posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;

3) posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończonych studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

II. Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz ze zwięzłą koncepcją funkcjonowania SP ZOZ „BELMED” w Belsku Dużym,

2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, kopię dokumentu potwierdzającego to prawo

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

5) świadectwa pracy potwierdzające spełnienie wymogów określonych w pkt 1.ppkt 3 lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy o spełnieniu tych wymagań,

6) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),

7) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

8) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu na dane stanowisko.

IV. Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym przy ul. Jana Kozietulskiego 4, pokój nr 1 lub listownie na adres Urzędu Gminy w Belsku Dużym przy ul. Jana Kozietulskiego 4, pokój nr 1 w terminie od 24.06.2019r. do 09.07.2019r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy w Belsku Dużym). Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści „ Konkurs na stanowisko kierownika SP ZOZ BELMED w Belsku Dużym”.

V. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem urzędowo, notarialnie lub przez kandydata.

VII. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Radę Gminy Belsk Duży w Urzędzie Gminy Belsk Duży przy ul. Jana Kozietulskiego 4, pokój nr 4. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pisemnie. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – 14 dni od ostatniego dnia składania ofert. Z wybranym kandydatem może być zawarty stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na okres 6 lat. Wójt Gminy Belsk Duży nie jest związany stanowiskiem Komisji Konkursowej i decyduje o zatrudnieniu kandydata wskazanego przez Komisję Konkursową albo o odmowie jego zatrudnienia. Wskazanie kandydata przez Komisję Konkursową nie może stanowić podstawy roszczenia o zatrudnienie na stanowisku kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej BELMED w Belsku Duży ul. Szkolna 4. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnymi ekonomicznym zakładu dostępne są w Urzędzie Gminy Belsk Duzy przy ul. Jana Kozietulskiego 4 pokój nr 1, tel. kontaktowy 48 6611281.

VIII. Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Belsku Dużym, na stronie internetowej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy, tablicy informacyjnej w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej BELMED.

Wójt Gminy
(-) Władysław Piątkowski


Wytworzył:brak danych
Wprowadził:Zbigniew Dudziński, data: 24.06.2019 r., godz. 14.25
Ostatnia aktualizacja:Zbigniew Dudziński, data: 03.09.2019 r., godz. 14.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.09.2019 r., godz. 14.38Zbigniew DudzińskiZmiana przynależności strony
24.06.2019 r., godz. 14.25Zbigniew DudzińskiDodanie strony

Strona oglądana: 448 razy.