Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

III Sesja Rady Gminy Belsk Duży

Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Belsk Duży 28.12.2018r.
Belsk Duży, 06.12.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ) zwołuję III Sesję Rady Gminy Belsk Duży w piątek 28 grudnia 2018 roku o godz. 10°° w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Belsk Duży.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży

5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok

6. Uchwalenie budżetu gminy na 2019 roku:

a) Wprowadzenie Skarbnika i Wójta
b) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta
c) Odczytanie Opinii Komisji Budżetu i Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Belsk Duży projekcie uchwały budżetowej
d) Odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków radnych (autopoprawka)
e) Głosowanie nad projektem uchwały

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w WPF
b) zmian w budżecie na 2018 rok,
c) zmiany uchwały nr I/6/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Belsk Duży,
d) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Belsk Duży w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2019
f) powołanie Rady Społecznej SPZOZ Belmed
g) regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności od ostatniej sesji.

6. Zgłoszenie przez radnych nowych interpelacji i udzielenie odpowiedzi przez Wójta.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Sikorski


Wytworzył:brak danych
Wprowadził:Zbigniew Dudziński, data: 18.12.2018 r., godz. 13.14
Ostatnia aktualizacja:Zbigniew Dudziński, data: 18.12.2018 r., godz. 13.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.12.2018 r., godz. 13.14Zbigniew DudzińskiDodanie strony

Strona oglądana: 452 razy.